لیبرال دموکراسی:

تعدیل سیاست‌های دیوانه‌وار رژیم و کاستن از فسادی، که مانند پوستی که بر تن کشیده شده، ویژگی طبیعی یک حکومت‌اسلامی است،

برو به آدرس