لیبرال دموکراسی:

تنها بازگشت ثبات به خاورمیانه است که می‌تواند ترمزی بر سر راه پرت شدن جهان غرب به درّه‌ی افراط‌گرایی اسلامی یا فاشیسم هیتلری باشد.

برو به آدرس