لیبرال دموکراسی:

نجات ایران می‌بایست در صدر همه عقاید و منافع  فردی و گروهی قرار داشته باشد و ایران یعنی خانه‌ی همه آنانی که این سرزمین را نه پایگاه و مقرّ نظامی بلکه میهن و کاشانه‌ی تاریخی و فرهنگی خود می‌دانند.

برو به آدرس