لیبرال دموکراسی:

آموزه‌های دینی که به نظر این نویسنده از قدرتمندترین عوامل پیش‌ران توسعه‌یافتگی در صورت برخورداری از نگرش منطقی و واقع‌بینانه و دعوت به کار خستگی ناپذیرانه و ثروت‌اندوزی، به شمار می‌آید.

برو به آدرس