لیبرال دموکراسی:

تصمیم بگیرید که آیا یک ایران نوین و مدرن می‌خواهید که مناسبات عادی با ملت خود و جهان داشته باشد یا جمهوری اسلامی شرّ را که در صورت تداوم بی‌تردید این شرایط برزخی را به دوزخ شما نیز تبدیل خواهد کرد.

برو به آدرس