لیبرال دموکراسی:

هرگونه حکومت مذهبی به استبداد منجر می‌شود و فراموش نکنیم که حتّا با بدترین شرایط، دیکتاتوری با مذهب، بدتر است از دیکتاتوری لامذهب!

برو به آدرس