لیبرال دموکراسی:

در خیزش ملی اخیر نیز نه مردمی که به خاک و خون کشیده شدند و یا ایرانیان مدافع دموکراسی، بلکه دولت‌های غربی با بستن چشم و گوش خود به شعارهای صریح و تمایلات روشن مردم، با حرکات نمایشی یا دوباره چشم امید به «خندق» و درون نظام دوختند و یا خود را مشغول افراد و گروه‌های ماجراجو کردند

برو به آدرس