لیبرال دموکراسی:

ایران از گذشته تاکنون به‌عنوان مسیر ترانزیت و گذرگاه بزرگ بین‌المللی مواد مخدر افغانستان اعم از تریاک، هرویین، کوکایین و حشیش بوده است. باآنکه قاچاق در برخی موارد دشوار به تهران ازلحاظ مالی کمک کرد، این پدیده آسیب‌های بسیاری به ایران رساند.

برو به آدرس