لیبرال دموکراسی:

شک ندارم که آن روز خواهد رسید که در فردای این نظام به آزادی واقعی، آسایش، امنیت، و پایان اعدام خواهیم رسید. مبارزه را تا روز پیروزی ادامه می‌دهیم.

برو به آدرس