لیبرال دموکراسی:

آیا کسی آن‌قدر خوش‌خیال هست که فکر کند یک حکومت دینی که برای خود هم رسالت الهی و آخرزمانی و عاشورایی قائل است و هم قدرتی برای تحقق این رسالت به دست آورده که به هیچ قیمتی حاضر نیست آن را از دست بدهد،

برو به آدرس