لیبرال دموکراسی:

برای اولین بار از زمان به دست گرفتن قدرت توسط آخوندها، نبرد بر سر آینده ایران در داخل خود ایران در جریان است.

برو به آدرس