رادیو پویا:

در این برنامه وحید بدیعی به سراغ محمدرضا عالی پیام "هالو" رفته و گفتگوئی طنز آلود با او انجام داده است

برو به آدرس