لیبرال دموکراسی:

نتیجه این گسست از تولید و ابتناء به «توزیع ما بعد تولید» این شد که:در چهل‌ودو سال مدیریت نظام اسلامی، جمعیت کشور ۲/۶ برابر، تولید ملی (به قیمت ثابت) ۱/۷ برابر، قیمت‌ها تا پایان سال جاری ۳۸۱۲ برابر و سهم هر ایرانی از تولید ملی با ۵۶/۵٪ سال ۱۳۵۵ برابر گردید

برو به آدرس