www.radiopooya.com:

در این برنامه دکتر نقره کار ابتدا پیرامون مقاله ای که اخیرا تحت عنوان "همه با هم"، تنها راهِ پیروزی، از ایشان منتشر شده صحبت می کنند و سپس به همایش در پیش رو که جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران برگزار کننده آن است و به خاطر تنوع در سخنرانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است خواهند پرداخت

برو به آدرس