https://radiopooya.com/:

این روزها  امضای کمپین بزرگ نه به جمهوری اسلامی سرو صدای زیادی کرده است امضای 640 نفر از شناخته شده ترین چهره های سیاسی ،فرهنگی، هنری و علمی از داخل و خارج از کشور به اعتبار این بیانیه افزوده است.در این میان تعداد اندکی از کنشگران سیاسی نسبت به این بیانیه و امضاکنندگان آن واکنش های غیر منتظره ای نشان داده اند! در این باب با دکتر مسعود نقره کار به گفتگو نشسته ایم تا علل پرخاشگری و برخوردهای نا شایست مخالفان کمپین نه به جمهوری اسلامی را جویا شویم

برو به آدرس