www.radiopooya.com:

در سه هفته اخیر دوبیانه از جانب سه تن از امضاکنندگان بیانیه معروف چهارده نفر و یک بیانیه مشترک از جانب گروهی از مبارزان اپوزیسیون با رنگین کمانی از باورها تحت عنوان "بیائید به هم به پیوندیم" منشرشد که انعکاس وسیعی داشت .

در باب این سه بیانیه به سراغ دکتر مسعود نقره کار رفته ایم تا از نظرات تحلیلی وی در این موارد آگاه شویم

  

برو به آدرس