www.radiopooya.com:

 

اعتیاد و وابستگی به انواع مخدر ها علاوه بر اینکه عوارض روانی و جسمانی در بردارد، باعث ایجاد بیماری های حاد مختلفی نیز میشود  زیاده روی در مصرف این مواد عوارض خطرناک دارد دکتر منوچهر سلجوقیان در این برنامهع به این معضل بزرگ اجتماعی می پردازد.

 

برو به آدرس