www.radiopooya.com:

در دومین برنامه آوای روان دکتر فرشته یزدانفر به مشکل اضراب و استرس در برخورد با بیماری کرونا می پردازد  که این روزها میتواند بسیار کمک کننده و مفید باشد در این برنامه دکتر یزدانفر به روش های گوناگون جلوگیری از اضطراب و دلهره پرداخته است و ضمن معرفی کاربردی برخی از داروها اکیدا شنوندگان این برنامه را  از مصرف یا هرگونه  تغییر در مصرف این داروها بدون نظر پزشک معالج  بر حذر داشته است

برو به آدرس