shahrzadnews:

 

به گزارش وبسایت آلمانی زبان «تاخه لس»، در دوره قبل 5/ 17 درصد نمایندگان کنست زن بوده‌اند و اکنون این رقم به 6/ 21 درصد رسیده است. نیمی از زنان برای نخستین بار وارد پارلمان شده‌اند. از 19 نماینده «حزب آینده» 8 تن زن هستند. همچنین از 15 نماینده حزب کار 4تن، از 31 نماینده حزب لیکود خانه ما 7 زن از 31 نماینده را تشکیل می دهند.طبق این گزارش، بدترین وضعیت را از این نظر حزب «خانه یهود» به رهبری نفتالی بنت، دست راستی مورد حمایت آبادی نشین های یهودی در مناطق اشغالی، دارد که از 11 نماینده تنها2 زن به پارلمان فرستاده است.

برو به آدرس