بی بی سی:

اگر آیت الله خامنه ای تا این اندازه به غرب بی اعتماد است و اطمینان دارد که حتی با حل و فصل "موضوع هسته ای"، غرب "موضوعات دیگری" را بهانه می کند، چرا بر ضرورت تداوم مذاکرات هسته ای تاکید می کند؟ اگر این میزان تحریم و فشار، قبل از "بهانه هسته ای" نیز وجود داشته، چرا اکنون باید ایران مذاکره بر سر موضوعی را بپذیرد که به گفته آیت الله خامنه ای "مهم ترین فایده اش تقویت اعتماد به نفس ملی" بوده است؟

برو به آدرس