«خاوران»
کاریکاتوری از توکا نیستانی برای کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران