این کاریکاتور در مجلّهٔ اطلاّعاتِ بانوان در سال ۱۳۵۳ خورشیدی به چاپ رسیده است.