هنوزهم ملا؟ - دانشجو

یکی ازنشانه های انسان رشد یافته وعاقبت اندیش بررسی هدف ها و کارهای حال و گذشته و بازبینی برآیند عملکردهای خویش می باشد. این بازنگری که اغلب درمیانه عمر و پس ازآن صورت می گیرد،  به انسان امکان می دهد که هدفها و فعالیت های جاری و پیشین خود وحاصل آنها را مورد ارزشیابی قراردهد و اقدامات آینده اش را براساس این بررسی های دقیق، تعیین وتنظیم کند. به عبارت دیگر با این بررسی ها او درمی یابد که درهدفها یش چه تغییراتی داده شود، چه کارهایی را همچنان ادامه دهد، کدام عملیات را حذف کند، وچه فعالیت های تازه ای را به فهرست خود بیافزاید.

 ازآنجا که هرفعالیتی درظرف زمان انجام می پذیرد، چنین فردی براثر تجربه عینی و بصورتی جدی متوجه ی اهمیت وقت، کوتاهی عمر، ومحدود بودن سالهای بازدهی، بهره بخشی  و پایان پذیری عمر خویش می شود.  دستیابی به مجموعه ی این آگاهی ها سبب میگردد که انسان ارزشی معنوی ، نه لزوما مذهبی، را یکی از ارزشهای خود قراردهد . انسان متفکری که صاحب این ارزش می گردد، نیاز برجسته ی خود را خدمت به انسانها، که عموما عامل حیات و بقا، منبع یادگیری، تشویق و آسایشش بوده اند، قرارمی دهد. بنابراین همه ی دانش و مهارت و توان  خود را بکار می گیرد تا از فرصت هایی که خودساخته یا بنحوی برایش مهیا شده است، بهترین و بیشترین بهره ها را ببرد تا مشکلی ازمشکلات انسانها را بگشاید یا بهرشکل ممکن، زندگی را کمی برایشان راحت تر و دلپذیرترسازد.

علاوه برافرادی که دانش و مهارت خود را در دورترین نقاط و بدترین شرایط، بدون هیچ چشمداشتی، دراختیار محروم ترین مردمان قرار داده و می دهند، اشخاص ثروتمند بسیاری نیز دردنیا بوده وهستند که صرفا برای خدمت به انسانها، سازمانهای غیرانتفاعی واقعی بوجود آورده اند وهمه ی دارایی و وقت خود را دراین راه بکار گرفته اند.

ازجمله پرسشهایی که درذهنِ هر ایرانی ومشاهده گران اوضاع سی و چند ساله ی اخیرایران تکرارمی شود اینست که:

 دولتمردان حکومت اسلامی عموما وآخوندهای دولتی خصوصا ازاین نظردرکجا قرار دارند؟

آیا هرگزحاصل اعمال خود را دررابطه با مردم بازبینی کرده اند؟

آیا توجه کرده اند که درهیچ دوره ای از تاریخ ایران به اندازه ی دوره ی رژیم آخوندی :

- مردم زندانی و اعدام نشده اند،

- بزرگان و جشن های ملی ایرانی هدف انتقاد وبی احترامی نادانان نبوده است،

- به مردم دروغ گفته نشده و وعده های خلاف داده نشده است،

- دزدی های کلان صورت نگرفته است،

- اعتیاد و فقرو فحشا رواج نداشته است،

- کشورِایران مورد تنفر مردم دنیا قرار نگرفته است،

- ........

آیا تنفرروز افزون مردم را واکنش به عملکردهای ناشایست خود نمی دانند؟

اگربلی، چرا در اعمال و کارهای خود تغییری نداده اند؟

چرا تهدید ها، زندانها واعدام ها ادامه داشته و تکرارمی شوند؟

چرا افرادی که بی عدالتی ها و تبعیض ها را برملا می کنند بجای تشویق شدن، تنبیه می گردند؟

چرا برای مُردگان پوسیده شده ی دهها قرن پیش چیزهای پرهزینه ای که ازکسی تقاضا نکرده اند، مهیا می سازند ولی نیازهای بحق انسانهای زنده، که  ظاهرآ مخلوق همان خدایند، به هیچ می انگارند؟

آیا آخوندها هرگزدیده اند که خدا مردمی را به دلیل بی دینی یا دگراندیشی ازنعمت هایش محروم کند؟

اگر نه، آیا به آخوند ها الهام می شود که خودشانرا داناترو تواناترازخدا ببینند و بربی دینان و دگراندیشان ستم مضاعف روا دارند؟

آیا  دین برای رفاه مردم ساخته شده، یا مردم برای اطاعت ازخواسته ها وتعبیرات آخوندها ؟

آخوندهای با نفوذ و دولتی اغلب از مرزشصت سالگی گذشته اند،  راستی کی و چگونه زنگ بیداری آنها  به صدا درخواهد آمد؟

صرف نظرازدین ومذهب، و فریبکاری، آخوند میخواهد چگونه نام وخاطره ای ازخود بیادگارگذارد؟؟؟

راستی چه وقت ملتی دوباره فریب های آخوندها را باورمی کند وچنین فرصت طلایی را دراختیارشان قرارمی دهد تا آنها تیرگی پخش کنند یا رَستنگاه خورشید شوند؟

سه دهه داشتی که گُل کاری +++  ستم اَفشاندی و دَغلکاری

ملتی دید و عالَمی دانست    +++  نیستی لایق چنین کاری

آخوند باد کرده – دانشجو

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1695084064095559&set=o.134983801880&type=3&theater

صدقه دادن به ملا حرامست - دانشجو https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1693567630913869&set=o.134983801880&type=3&theater

پذیرش مدیریت آخوندان حرامست  - دانشجو
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692665271004105&set=o.134983801880&type=3&theater

گوش دادن به آخوند حرامست - دانشجو
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1692059664397999&set=o.134983801880&type=3&theater

دزدان شیاد - دانشجو
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1691816117755687&set=o.134983801880&type=3&theater