نمایش "اقتدار" در مجلس وحوش اسلامی

میدرند یکدیگر را برای سهمی بیشتر از غارت کشور. بگذار‌ بدرند که از هر طرف کشته و زخمی شوند به نفع مردم ایران است.

افشاگری غارت گران بر علیه یگدیگر واقعیتی است در خور روز‌های نکبت بار دهه زجر که به جای "اقتدار" ضعف، تشتت و درماندگی این رژیم ضّد ایرانی‌ را به نمایش گذشت. دیگر حتی توصیه‌های مکرر مقام مفتضح "رهبری" در حفظ "وحدت"  هم کار ساز نیست. درست روزی که  آغا  احمدی نژاد و لاریجانی را از تشتت و علنی کردن اختلافات خود بر  حذر میداشت  ، این دو حرفهای آغا  را در حد بیضه چپ هیچ حیوانی ندانستند و آن کردند که دیدیم.  در دهه نکبت بار زجر "اقتدار" آغا  بار دیگر خدشه دار شد تا شاید دریابد که وضع خرابتر از آنیست که می‌پنداشت.

 

جلسه استیضاح وزیر کار در جنگ میان جناحهای رژیم اسلامی