پاک کردیم این مقاله را در این روز میمون به عنوان اعتراض به یهودیان ایرانی نمای شرور و به حیای وطنفروش که از هیچ توهینی به ایران و ایرانی و مقدسات ایرانی کوتاهی نمی نمایند. به امید ایران آزاد از اشرار ادیان پنجگانه.