در هفتههای گذشته روزنامه جدیدی مثل جامعه فردا به دکهها آمده است. اما این تمام ماجرا نیست. به زودی، سه روزنامه تازه هم خواهند آمد. 

 

اولین روزنامهای که به زودی منتشر خواهد شد متعلق به حزب کارگزاران سازندگی خواهد بود. این روزنامه نامش سازندگی است و سردبیری آن را محمد قوچانی بر عهده خواهد داشت. این محصول مطبوعاتی در حال حاضر به صورت هفتهنامه منتشر میشود. 

 

مورد بعدی، روزنامهآی خواهد بود به نام ارمغان بیداری که توسط تیمی منتشر خواهد شد که اکنون مجله نسیم بیداری را با فضایی روشنفکرانه منتشر میکنند.

 

اما سومین روزنامه، روزنامهای است به نام بامداد که قرار است توسط تیمی که گفتهمیشود به احمدینژادیها نزدیکتر است منتشر شود.