صدها زن و دختر جوان در لندن، با شرکت در یک راهپیمایی اعتراضی با عنوان «رژه فاحشه‌ها» (Slut Walk) علیه نوع برخورد با قربانیان تجاوز جنسی در این کشور تظاهرات کردند.ناستازیا ریچاردسون، از فعالان این جنبش هر رابطه جنسی خارج از تمایل زن را تجاوز می‌داند ....

نمایش گالری در اندازه بزرگ