رقصنده با گرگ، این‌بار در غرب آلمان 

نمایش گالری در اندازه بزرگ