ـ ماجرای مرگ دراکولا
ـ پیشتازان خلا قسمت سوم
ـ همبستگی بدون هم ایده بودن