اتهامات دفاع از اصحاب فتنه و حمایت از خاندان پهلوی به بیژن عبدالکریمی و به تبع آن اخراج وی از دانشگاه با استناد به مفاد این فایل صوتی بوده است.

>>> توضیحات دکتر بیژن عبدالکریمی درباره دلایل اخراج از دانشگاه آزاد