ايران اينترنشنال

معمولا در رویداد های مهم سیاسی و اجتماعی هنرمندان هم دست به کار می شوند و چه در زمان وقوع این رویدادها و چه پس از آن کارهایی در همدلی با مردم می آفرینند. تظاهرات آبان ماه سال گذشته شاید بزرگترین حرکت ضد رژیم اسلامی ایران بود که ارکان حکومت را از زمان انقلاب به لرزه در آورد. اما به جز چند ترانه و چند اعلامیه هنرمندان کار مهم هنری دیگری عرضه نشده.  گزارشی  هوتن سلامت.