ـ چه باحال می شد اگه
ـ پشت به حاکم
ـ حکومت مثه سیامک