بحثی درباره پیش نیازهای آوانگاردیسم و اینکه چرا بسیاری از آوانگاردهای ایرانی به سرعت کلاسیک می شوند