عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۵ آذر ۱۳۹۱

تصور صداوسیمای جمهوری اسلامی از بینندگان محترمش

روز کارگر

انتخابات در کشورهای امپریالیست، استکبار، خونخوار جهانی....

 کاريکاتور اثر راينر اهرت، کاريکاتوريست آلماني.

اصلاحات

ادامه مذاکرات ایران و 5+1

ملت عنقلابی و همیشه در سهنه !!!!!

راه مدیر شدن در ایران

?=5+1

بیشتر