عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

روشنگری خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است. صغارت، ناتوانی در به کاربردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. این صغارت خود- تحمیلی است اگر علت آن نه در سفیه بودن بلکه در فقدان عزم و شهامت در به کارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری باشد. شعار روشنگری این است : «در به کار گیری فهم خود شهامت داشته باش»!—ایمانوئل کانت
یاد بعضی نفرات, روشنم میدارد, قوتم می بخشد, راه می اندازد.— نیما یوشیج

بیشتر