"هوا ، مسيح نَفَس گشت و باد، نافه گُشاي/ درخت سبز شد و مرغ در خُروش آمد : حافظ "