این نرمش قهرمانانهٔ خامنه‌ای دومین تصمیم کبری است . مثل تصمیم کبری اولی‌ در زمان خمینی باز یک نقطه کم دارد