انقدر خودمان را به آن راه زدیم که دست آخر مسیرمان به کلی عو ض شد .

تقدیم به تقیه پیشگان.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=612900795427531&set=pb.178335535550728.-2207520000.1376869398.&type=3&permPage=1