وقتی اختیار یک رسانه ی جهانی را به دست یک مشت مارکسیست چپ مغز مسکو پرست خائن به وطن همچون رفیق بهنود و رفیق علیزاده بدهید خواهید دید که چگونه در شرایط پر خبر و پر التهاب سیاسی و اجتماعی امروز ایران یک خبرگزاری جهانی در حد اندازه های سرویس خبری بی بی سی در دست رفقا به این درجه از لودگی می رسد که یک تیتر خبری رسمی آن می شود "پوتین اردک ماهی گرفت!" و چنان از این جوجه اردک ماهی گرفتن پوتین یاد می کنند که گویی رفیق مزبور کوسه ای را خود به دندان شکار فرموده اند!
پرسشی که مطرح است این است که مثلن اگر ترامپ اردک ماهی گرفته بود بی بی سی اینگونه و به دور از استهزا و تمسخر این خبر را منتشر می کرد؟
براستی که آدمی چنان در میانه ی خنده و گریه و استفراغ از دیدن این دست مضحکه ها به دوران می افتد که نمی داند چه باید بکند