رادیو کوچه:

متن زیر رونوشت سخنرانی‌ جیسون کتز، کوششگر ضّد جنسیت پرستی‌ امریکایی است که اخیرن به روی وبسایت "ت.ِ.د" قرار گرفته و در اصل در نوامبر ۲۰۱۲ در سانفرانسیسکو ایراد شده است. در این سخن‌رانی‌، کتز چنین استدلال می‌کند که جهت ایجاد تغییری بنیادی در مسایل مربوط به خشونت جنسیتی (از جمله تجاوز جنسی‌، آزار و سؤ استفاده از کودکان و خشونت خانگی) در درجه اول باید بپذیریم که این مسایل همانقدر که مسایل زنان هستند، مسایل مردان نیز هستند. باید بجای به زیر سوال بردن رفتار و پندار زنان آزار دیده سوال‌های خود را متوجه مردانی که نه تنها آزار دهنده‌ی زنان، که آزار دهنده دیگر مردان و کودکان هستند بکنیم. و همچنین متوجه‌ی سیستم‌های فرهنگی‌، آموزشی، و اقتصادیی که به ایجاد چنین مردانی کمک می‌کنند.  برای اینکار، نیازمند مردان بزرگسال قدرتمند در سطوح مختلف جامعه هستیم که در این امر نقش رهبری به عهده بگیرند: به این معنی‌ که دیگر مردان و کلّ زیر‌فرهنگی‌ که عملکرد جنسیت پرستی‌ روزمره را تحمل می‌کند به چالش کشیده و غیر قابل قبول نمایند. چکسون کتز این رویکرد را که در آن افراد‌ی (بخصوص مردانی)‌ که بطور مستقیم در شرایط خشونت جنسی‌ نیستند دامنه های آن را به چالشی فعالانه و همه‌جانبه میکشند روش ناظر مینامد. مقاله، دیگر موضوعات مهم اجتماعی مانند نژاد و نژاد‌پرستی‌، جنسیت و جنسیت گرایی و تعریف‌های رایج اما نادرست از هر یک را نیز در این مقاله مطرح کرده و برداشت روشنی از آنها ارایه می‌کند

برو به آدرس