لایو اینستاگرام:

گفتگوی لایو اینستاگرامی با جناب آقای عباس شکری (نویسنده و ناشر) در مورد فرایند نوشتن. 

برو به آدرس