ویرگول:

حذف نشان تاریخی پرچم ایران یکی از ده‌ها موردی بود که می‌توان آنرا حذف نمادهای ملی در برابر ایدئولوژی امی (امت‌گرایی) دانست. تا آنجا که مسئولین سالهای آغازین انقلاب، هیچ ابایی از حمله به ملی‌گرایی ایرانی و سخن گفتن از خلیج جعلی اسلامی به جای خلیج فارس، برای نزدیکی با کشورهای مسلمان نداشتند.

نماد شیر و خورشید بر پرچم ایران

نماد شیر و خورشید یک عامل همبستگی درونی و بیرونی با کشورهای همسایه کنونی و هم‌فرهنگ و هم‌تاریخ گذشته است. ضمن آنکه در این نماد، عناصری از فرهنگهای پیش و پس از اسلام، زردشتی، یهودی، شیعی، ایرانی، عربی، مغولی و ترکی دیده می‌شود. بنابراین بیهوده نیست که...

برو به آدرس