YouTube:

ترامپ مقامات جورجیا را برای "یافتن" آرا تحت فشار قرار داد.
 
"من فقط می خواهم 11780 رأی پیدا کنم ، که یک رأی بیشتر از آن است که ما در انتخابات باختیم. چون ما برنده شدیم! "

برو به آدرس