https://rangin-kaman.net:

کارش آنست که اسرار هویدا می کند.
محمد نوری‌زاد از زندان اوین تهران اسرار مهمی را در ارتباط با جاسوسان اسرائیل و روسیه در بیت رهبری افشا می کند.

به کلیپ زیر در سایت رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان توجه کنید.

برو به آدرس