لیبرال دموکراسی:

درباره لیبرالیسم باید ازاینجا شروع کنم که ما ایرانیان، روشنفکران، سیاستگران و علاقه‌مندان به امور عمومی، حال آن قهرمان نمایشنامه مولیر (بورژوا ژانتیوم) را داریم. یک آدم تازه به دوران رسیده که می‌خواهد وارد سطح‌های اشرافیت بشود و احساس نیاز می‌کند که زبان بهتری داشته باشد و باسواد بشود. یک معلم ادبیات می‌آورد و در نخستین جلسه، معلم ادبیات به او می‌گوید ادبیات دو گونه است: نظم و نثر. نثر همی

صحبت‌هایی است که ما باهم داریم می‌کنیم. بورژوا ژانتیوم می‌گوید: عجب! پس من همه عمر نثر می‌گفتم و خبر نداشتم. در موضوع لیبرالیسم هم بسیاری از ما نثر میگویند و خبر ندارند. این را من از واکنش‌هایی که هم در گرایش چپ و هم راست دیده‌ام میگویم.

برو به آدرس