radiozamaneh.com:

دوست بسیار گرانقدر و عزیزم

آقاى مصطفى تاجزاده.

همواره شما را به عنوان انسانى شریف، مبارز، معتدل، و پر جرات ستایش کرده‌ام، اما حقیقت‌جویى مرا وامى دارد که به نقد سخنان شما در تحلیل حوادث اخیر برآیم و این نامه را برایتان بنویسم.

 

برو به آدرس