قصه شهر جادو:

این آزمایش دو سال به طول انجامید و در طی آن به پیت تفاوت بین استدلال مبتنی بر شواهد علم و استدلال و شواهد غیرعلمی را آموزش دادند و ا او به این درک رسیده که چگونه او و دوستان انسان اش از طریق انتخاب طبیعی فرگشت یافته اند.

برو به آدرس