پایگاه خبری آذربایجان:

بعد از انحراف از اصول و به شکست کشاندن آن پروسه و ناامیدی کمرشکن نمودن گروه ها و افراد آزادیخواه ملی، در نظر دارم بکلی از فعالیت سیاسی در قالب گروهی کناره گیری کنم و...

برو به آدرس