وبلاگ امیر فطانت:

29 بهمن امسال چهل سال از اعدام دانشیان و گلسرخی و آن رویداد تاریخی میگذرد. باخود فکر میکنم جماعتی که طاقت سکوت مرا در سالهای گذشته نداشت آیا تاب و تحمل شنیدن صدای مرا خواهد داشت؟

برو به آدرس