شیادان را با کارهایی زیربراندازیم - دانشجو

www.youtube.com/watch?v=PMvYt0EoyJQ

همه ی ایرانیان می توانند با بهره وری ازهنر وتوانایی ویژه ی خود برای سرنگونی رژیم فریبکار و نابحق آخوندی تلاش کنند؛ علاوه براین همه میتوانیم کارهای اثربخش زیر را نیز انجام دهیم: 

- صدقه وخمس و نذری به آخوندان ندهیم و درگورِعرب زاده ها نریزیم،

-اخبارومطالب دانستنی با دوستان وخویشان درمیان بگذاریم،
- برای عروسی ها و جشن ها ازآیین ایرانی استفاده کنیم، 
-  همبستگی را گرامی بداریم و با اتحاد برتوان فکری وعملی خود بیفزاییم،
- در جلسات آخوندان شرکت نکنیم، و برای هیچ جلسه ای ازآنها دعوت به عمل نیاوریم،
- تا آنجا که می توانیم برخلاف خواسته ی آخوندان عمل نماییم،
- با فرزندانمان درخانه صحبت کرده و آموزشهای خرافاتی وغلط را از ذهنشان پاک کنیم،
- بجای جلسات نذری محافل شاهنامه خوانی ترتیب داده و درمورد تاریخ ایرانی گفتگو کنیم،
- جشنهای ایرانی را به بهترین شکل ممکن برقرارکنیم،
- ازاعتصابات قشرهای مختلف جامعه، بهرشکل ممکن ، پشتیبانی کنیم،
- از آثارملی وآرامگاههای بزرگان ایرانی بیش از پیش دیدن کرده وآنها را گرامی بداریم،
- درگزینش نامهای ایرانی، خویشان و دوستان را تشویق ویاری کنیم،
- درکوچه وخیابان ومراکز عمومی حضورآخوندان را ندیده گرفته و رویمان را برگردانیم،
- همچون فرزندان دلاورِ کورش درپاسارگاد، روزهای بزرگان ملی را درمحل مربوط جشن بگیریم،
- مردم جهان را باخبرکنیم که رژیم آخوندی نماینده ی اندیشه وکردار وخواست ایرانی نبوده ونیست.

- با ترجمه ی اعتراضات خود به زبانهای دیگر زشتی های حکومت آخوندی را برای دیگران بازگو کنیم.

راه های براندازی شیّادان – دانشجو

www.youtube.com/watch?v=PMvYt0EoyJQ